CERTIFICATS MÈDICS

La llei exigeix què, per a l'obtenció de l'habilitació i en tot moment per la prestació de serveis, els vigilants de seguretat han de tenir les aptituds físiques i psíquiques necessàries

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

  • DNI/NIE

per a exercir les seves funcions. L´objectiu del reconeixement mèdic es sometre a qui preten obtenir o prorrogar la seva habilitació corresponent a proves físiques I psicològiques per a descartar limitació o impediment per descartar situacions de
risc.

 
 

Additional information